องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง ตำบล โพธิ์ทอง อำเภอท่าศาลา นครศรีธรรมราช 80160

นายกาเเมน สมาด

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง

086-685-7295

นายสมชาย มีทรัพย์

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง

090-167-2479

  • วิสัยทัศน์

    โพธิ์ทองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ควบคู่วัฒนธรรมประเพณี เศษฐกิจดีน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งเน้นการบริหารการใช้หลักธรรมาภิบาล พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

ข่าวสารชาวอบต.โพธิ์ทอง

กิจกรรมชาวอบต.โพธิ์ทอง

สื่อ ประชาสัมพันธ์

พี่น้อง อบต.โพธิ์ทอง เราดูแล

0
หมู่
0
ประชากร
0
ตร.กม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง
e-GP
ข่าวสารในเครือข่าย อปท.จังหวัด
ข่าวสารในเครือข่าย อปท.
หนังสือราชการท้องถิ่น (สถ.)