คู่มือประชาชน
คู่มือประชาชน
7 พฤศจิกายน 2566

0


การให้บริการประชาชน ถือเป็นภารกิจสำคัญขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง ที่ต้องบริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้รับบริการให้ได้รับพึงพอใจมากที่สุด และตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ ตามมาตรา ๗ ได้กำหนดให้ “ในกรณีที่มีกฎหมายกำหนดให้การกระทำใดจะต้องได้รับอนุญาต ผู้อนุญาตจะต้องจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน...” โดยมีเป้าหมายเพื่ออำนวยความสะดวก รวดเร็วแก่ประชาชน และเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง

ลำดับ

กระบวนงาน

ระยะเวลาให้บริการ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กดจองคิว

การจดทะเบียนพาณิชย์

๒ วัน

สำนักงานปลัด อบต.

การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

๑ วัน

สำนักงานปลัด อบต.

การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ

๑ วัน

สำนักงานปลัด อบต.

การรับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชน

แจ้งความคืบหน้าภายใน ๗ วัน

สำนักงานปลัด อบต.

การให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ

๑ วัน

สำนักงานปลัด อบต.

การรับชำระภาษีป้าย

๑ วัน

กองคลัง

การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน

๑ วัน

กองคลัง

การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่

๑ วัน

กองคลัง

การอนุญาตให้ใช้สถานที่เป็นตลาดเอกชน

๑๕ วัน

สำนักงานปลัด อบต.

๑๐

การขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร

๓๐ วัน

กองช่าง

๑๑

การแจ้งการขุดดิน

๑๕ วัน

กองช่าง

๑๒

การแจ้งการถมดิน

๑๕ วัน

กองช่าง

๑๓

การขอหนังสือรับรองอาคาร
สิ่งปลูกสร้างในที่ดิน

๕ วัน

กองช่าง

๑๔

การขออนุญาตประกอบกิจการสถานีน้ำมันเชื้อเพลิงประเภท ๒,๓

๑๕ วัน

กองช่าง