คณะผู้บริหาร
 • นายกาเเมน สมาด

  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง

 • นายชัยวัฒน์ ช่วยชู รองนายก อบต

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง

 • นายสุวรรณ สนกาการ

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง

 • นายไพศาล ขวัญบุศบงค์ เลขานุการนายก อบต

  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง