แหล่งท่องเที่ยว
สุสานปอลิมอร์เจ๊ะเต๊ะ
1900
12 กุมภาพันธ์ 2561

สถานที่ตั้ง
บ้านทุ่งรง - ยางด้วน หมู่ที่ 7 ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

สุสานปอลิมอร์เจ๊ะเต๊ะ เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ซึ่งกล่าวกันว่าเป็นที่ฝังศพของแม่ทัพเมืองสตูล ที่ชื่อ เจ๊ะแต๊ะ และทุกปีจะมีผู้คนมีเยี่ยมชม และมีคำบอกเล่าจากผู้เฒ่าผู้แก่ว่าชาวมุสลิมในเขตพื้นที่ตำบลโมคลานและตำบลโพธิ์ทอง เป็นลูกหลานสืบเชื้อสายมาจาก ปังลิมอเจ๊ะเต๊ะ แม่ทัพเมืองสตูล ที่ถูกกวาดต้อนพร้อมเครือญาติและทหารบางส่วนมายังเมืองนครศรีธรรมราช เมื่อคราวเจ้าเมืองไทรบุรีไม่ยอมอ่อนข้อต่อไทย ซึ่งเจ้าเมืองนครศรีธรรมราชยกกำลังเข้าปราบปรามและกวาดต้อนมา โดยมาตั้งถิ่นฐานครั้งแรกที่ทุ่งบ้านใหญ่ ตำบลโมคลานและสืบเชื้อสายอยู่ในเขตตำบลโมคลาน และในตำบลโพธิ์ทองในปัจจุบัน