ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมา
15 ธันวาคม 2566

0


ตำบลโพธิ์ทองเป็นตำบลที่เพิ่งเกิดขึ้นใหม่โดยแยกมา
จากตำบลหัวตะพานเดิมส่วนมากจะอพยพจากถิ่นที่อยู่อื่น คือ
ผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ ซึ่งส่วนใหญ่จะมาจากตำบลหัวตะพาน
และชุมชนดั้งเดิมคือ "ชุมชนบ้านโคก" ซึ่งเป็นชุมชนโบราณ
ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกสุดของหมู่ที่ 1 ตำบลโพธิ์ทองติดต่อกับ
ตำบลหัวตะพาน ต่อมาได้อพยพมาตั้งถิ่นฐานเป็นชุมชนใหม่
บริเวณสันทรายทางด้านทิศตะวันออกในหมู่ที่ 1, 2 ของตำบล
ปัจจุบัน "บ้านโคก" ไม่มีสภาพเป็นชุมชนอีกส่วนผู้ที่นับถือ
ศาสนาอิสลาม ซึ่งมีประมาณ 80% ของจำนวนประชากร
ทั้งหมดของตำบล ส่วนหนึ่งมาจาก "เมืองสตูล" (ไทรบุรี) จาก
คำบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่ชาวมุสลิมในเขตพื้นที่ตำบลโมคลาน
และตำบลโพธิ์ทอง เล่าต่อๆ กันมาว่า ชาวมุสลิมในตำบลโพธิ์ทอง
และตำบลโมคลานเป็นลูกหลานสืบเชื้อสายมาจาก "ปังลิมอ
เจ๊ะเต๊ะ" แม่ทัพเมืองสตูล ที่ถูกกวาดต้อนพร้อมเครือญาติและ
ทหารบางส่วนมายังเมืองนครศรีธรรมราช เมื่อคราวเจ้าเมือง
ไทรบุรีไม่ยอมอ่อนข้อต่อไทย ซึ่งเจ้าเมืองนครศรีธรรมราช
ยกกำลังเข้าปราบปรามและกวาดต้อนมา โดยมาตั้งถิ่นฐาน
ครั้งแรกที่ทุ่งบ้านใหญ่ ตำบลโมคลานและสืบเชื้อสายอยู่ในเขต
ตำบลโมคลาน และตำบลโพธิ์ทองในปัจจุบัน
ส่วนที่มาของชื่อตำบล กล่าวขานกันมาว่ามีที่ดอน
อยู่ที่หนึ่ง ซึ่งมีต้นโพธิ์ทองต้นใหญ่ตันหนึ่งได้ให้ร่มเงาเป็นที่พัก
อาศัยถาวรจนถึงปัจจุบันนี้ เมื่อแยกจากตำบลหัวตะพานจึงได้
ชื่อตำบลว่า "ตำบลโพธิ์ทอง"

ประวัติความเป็นมา
7 พฤศจิกายน 2566

0


       ตำบลโพธิ์ทองเป็นตำบลที่เพิ่งเกิดใหม่โดยแยกมาจากตำบลหัวตะพานเดิมส่วนมากจะอพยพจากถิ่นที่อยู่อื่น คือผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ ซึ่งส่วนใหญ่จะมาจากตำบลหัวตะพานและชุมชนดั้งเดิม คือ "ชุมชนบ้านโคก" ซึ่งเป็นชุมชนโบราณตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกสุดของหมู่ที่ 1 ตำบลโพธิ์ทองติดต่อกับตำบลหัวตะพาน ต่อมมาได้อพยพมาตั้งถิ่นฐานเป็นชุมชนใหม่บริเวณสันทรายทางด้านทิศตะวันออกในหมู่ที่ 1,2 ของตำบล ปัจจุบัน "บ้านโคก" ไม่มีสภาพเป็นชุมชนอีกส่วนผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม ซึ่งมีประมาณ 80 % ของจำนวนประชากรทั้งหมดของตำบล ส่วนหนึ่งมาจาก "เมืองสตูล" ( ไทรบุรี ) จากคำบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่ชาวมุสลิมในเขตพื้นที่ตำบลโมคลานและตำบลโพธิ์ทอง เล่าต่อ ๆ กันมาว่า ชาวมุสลิมในตำบลโพธิ์ทองและตำบลโมคลานเป็นลูกหลานสืบเชื้อสายมาจาก "ปาลิมอ เจ๊ะเต๊ะ" แม่ทัพเมืองสตูล ที่ถูกกวาดต้อนพร้อมเครือญาติและทหารบางส่วนมายังเมืองนครศรีธรรมราช เมือ่คราวเจ้าเมืองไทรบุรีไม่ยอมอ่อนข้อต่อไทย ซึ่งเจ้าเมืองนครศรีธรรมราชยกกำลังเข้ามาปราบปรามและกวาดต้อนมา โดยมาตั้งถิ่นฐานครั้งแรกที่ทุ่งบ้านใหญ่ ตำบลโมคลานและสืบเชื้อสายอยู่ในเขตตำบลโมคลานและตำบลโพธิ์ทองในปัจจุบัน

      ส่วนที่มาของชื่อตำบล กล่าวขานกันมาว่ามีที่ดอนอยู่ที่หนึ่ง ซึ่งมีต้นโพธิ์ทองต้นใหญ่ต้นหนึ่งได้ให้ร่มเงาและที่พักอาศัยถาวรจนถึงปัจจุบันนี้ เมื่อแยกจากตำบลหัวตะพานจึงได้ชื่อตำบลว่า "ตำบลโพธิ์ทอง"

      ตำบลโพธิ์ทอง เป็นตำบลที่มีความสงบมาช้านาน มีความอุดมสมบูรณ์ทางด้านกสิกรรมมีความเป็นอยู่อย่างเรียบง่ายและประชาชนยึดมั่นในศาสนา