กองคลัง
 • นางสาวรจนา ใจจง

  ผู้อำนวยการกองคลัง

 • นางสาวเสาวนีย์ พฤษภาพ

  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

 • นางอรไพลิน หนูแก้ว

  นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

 • นางญาดา อังครา

  นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ

 • นางสาวปรีดา รักชอบ

  นักวิชาการคลัง

 • นางสาวใจรักษ์ คงกำเนิด

  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

 • นางปนัดดา คล้ายคลึง

  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

 • นางสาวอนิศรา อายุวัฒนะ

  คนงาน