สมาชิกสภา อบตโพธิ์ทอง
 • นาย ศุภชัย สนกาการ

  ประธานสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง

 • นาย สมชาย สังวาลย์

  รองประธานสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง

 • นางปรีดา แขกปาทาน

  เลขานุการสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง

 • นายนุกูล พิศพรรณ

  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2

 • นายวิชัย โต๊ะหลี

  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3

 • นางสาวสุกัญญา ใบเต้

  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5

 • นายมานพ แอระหีม

  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6

 • นายจำลอง โต๊ะหมาน

  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7