กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2564
23 ธันวาคม 2566

0


เอกสารแนบ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2563
23 ธันวาคม 2566

0


เอกสารแนบ