โพธิ์ทองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ควบคู่วัฒนธรรมประเพณี เศษฐกิจดีน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งเน้นการบริหารการใช้หลักธรรมาภิบาล พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง
15 ธันวาคม 2566

0