สำนักปลัด
 • นายสมชาย มีทรัพย์

  ปลัด อบต.

 • นางสุภรณ์ทิพย์ โชติศักดิ์

  รองปลัด

 • นายสามารถ ยีสา

  หัวหน้าสำนักปลัด

 • นางสุธิดา สายช่วย

  นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 • นางอารียา หวังตะหนอ

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 • นายสรวุฒิ บุญมาศ

  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

 • นางสาวชนิดาภา บุญล้อม

  นิติกรชำนาญการ

 • นายนัทธพงศ์ ช่วยชัย

  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

 • นางสาวจีระภา เล่นทัศน์

  เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

 • นางสาวอมรรัตน์ สุลากากร

  ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

 • นางสาว ราศรี โต๊ะสาร

  ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

 • นางสาวปวีณา คงทวี

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

 • นายโสภาส ใจหวัง

  ภารโรง

 • นางสาวทินมณี ยะนาย

  คนงาน

 • นายพิทวัส อาดหมาด

  พนักงานขับรถยนต์

 • นายจำรัส โต๊ะหมาน

  ยาม

 • นายสานิตนย์ สมาน

  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

 • นายสุพีร์ อาดหมาด

  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

 • นายกานต์ อนันทขาล

  คนงานประจำรถขยะ

 • นายสายันห์ โต๊ะหมาด

  คนงานประจำรถขยะ

 • นายสันติ สมาน

  คนงานประจำรถขยะ

 • นายกิบหลี บูจิ

  คนงานประจำรถขยะ

 • นายพีรพัส อาดหมาด

  คนงานประจำรถขยะ