กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 • นายเอกกร กาญจนาประดิษฐ์

  ผู้อำนวยการกาองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 • นายนิรันดร์ โต๊ะดำ

  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

 • นางสาวยุพา พันธ์พืช

  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

 • นางอรัญญา นักตรีพงค์

  ครู คศ.2

 • นางนันทวรรณ เจ๊ะแว

  ครู คศ.2

 • นางสาว ณิชาพร เกิดปากแพรก

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นางสาวอิสริยา จำเนียร

  ผู้ดูแลเด็ก

 • นางสาว มณีวรรณ ดลหล้า

  คนงาน

 • นางสาว ตอฮีเราะ เจ๊ะหมิน

  คนงาน

 • นายถิรยุทธ์ มะหมัด

  ภารโรง