ภาพกิจกรรม
โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
413
17 สิงหาคม 2566

 เมื่อวัน พุธ ที่๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สำหรับผู้บริหาร ผู้ช่วยเหลือผู้บริหาร พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖