ภาพกิจกรรม
ประชุมชี้แจงโครงการฝ่ายลุงช่วง ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
396
4 สิงหาคม 2566

 ประชุมชี้แจงโครงการฝ่ายลุงช่วง ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ปละการถ่ายโอนภาระกิจให้แก่องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น