ข่าว : โครงการพบพระพบธรรมในวันสวนะ

รายละเอียด  : สภาพสังคมไทย เป็นสังคมที่นับถือพระพุทธศาสนา มีความผูกพันตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตาย สภาพสังคมไทยได้เข้าวัดบำเพ็ญบุญทุกวันสำคัญของพระพุทธศาสนา วันสำคัญของชาติ และเมื่อในอดีตประชาชนชาวไทย ได้เข้าวัดฟังธรรมทุกวันธรรมสวนะ แต่ในสภาพสังคมปัจจุบัน ในวันพระดังกล่าว ไม่มีการเข้าวัดฟังธรรม จึงทำให้สภาพสังคมไทยห่างไกลจากการเข้าวัดฟังธรรม การซึมซับรสแห่งพระธรรม จึงมีน้อยลงไปทุกที สังคมจึงสับสนวุ่นวายปัญหาเกิดขึ้นมากมาย ขาดหลักการในการนำเอาหลักธรรม ในพระพุทธศาสนามาประคับประคองชีวิต ทำให้ชีวิตขาดหลักในการดำเนินชีวิต และการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน ชีวิตไม่มีความสุข เป็นไปตามอัตภาพที่จะสามารถเป็นไปได้ผู้แจ้งข่าว : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประกาศเมื่อ :