ข่าว : สุสานปอลิมอร์เจ๊ะเต๊ะ

รายละเอียด  : สุสานปอลิมอร์เจ๊ะเต๊ะ เป็นที่ฝังศพของแม่ทัพเมืองสตูล ซึงถือเป็นแหล่งประวัติศาสตร์ของบ้านทุ่งรง -ยางด้วน หมู่ที่ 7 ตำบลโพธิ์ทองผู้แจ้งข่าว : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประกาศเมื่อ :