ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น หรือข้าราชการอื่นมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
3
30 มิ.ย. 2565
2 ประชาสัมพันธ์เงินสงเคราะห์ในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี ดาวน์โหลดเอกสาร
5
29 มิ.ย. 2565
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน มิถุนายน 2565 ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
7
21 มิ.ย. 2565
4 ประกาศ อบต.โพธิ์ทอง เรื่อง แจ้งรายชื่อเช็คหมดอายุ ดาวน์โหลดเอกสาร
1
17 มิ.ย. 2565
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เพิ่มเติม) ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
19
02 มิ.ย. 2565
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ลงทะเบียนในเดือน พฤษภาคม 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
20
02 มิ.ย. 2565
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
23
24 พ.ค. 2565
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนเมษายน 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
31
05 พ.ค. 2565
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เพิ่มเติม) ที่ได้ลงทะเบียนไว้ในเดือนเมษายน 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
27
05 พ.ค. 2565
10 ขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
15
29 เม.ย. 2565
 
กำลังแสดงหน้า : 1  ; |2|  ; |3|  ; |4|  ; |5|  ; |6|  ; |7|  ; |8|  ; |9|  ; |10|  ; |11|  ; |12|  ; |13|  ; |14|  ; |15|  ; |16|  ; |17|  ; |18|  ; |19|  ; |20|  ; |21|  ; |22|  ; |23|  ; |24|  ; |25|  ; |26|  ; |27|  ; |28|  ; |29|  ; |30|  ; |31|  ; |32|  ; |33|  ; |34|  ; |35|  ; |36|  ; |37|  ; |38|  ; |39|  ; |40|  ; |41|  ; |42|  ; |43|  ; |44|  ; |45|  ; |46|  ; |47|  ; |48|  ; |49|  ; |50|  ; |51|  ; |52|  ; |53|  ; |54|  ; |55|  ; |56|  ; |57|  ; |58|  ; |59|  ; |60|  ; |61|  ; |62|  ; |63|  ; |64|  ; |65|  ; |66|  ; |67|  ; |68|  ; |69|  ; |70|  ; |71|  ; |72|  ; |73|  ; |74|  ; |75|  ; |76|  ; |77|  ; |78|  ; |79|  ; |80|  ; |81|  ; |82|  ; |83|  ; |84|  ; |85|  ; |86|  ; |87|  ; |88|  ; |89|  ; |90|  ; |91|  ; |92|  ; |93|  ; |94|  ; |95|  ;